เครื่องเก็บใบไม้แบบบังคับเพื่อกำจัดขยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐกฤตา รัตนวงศ์, นริศร์ สูละ, อิหม่าม โต๊ะเฮง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รอสือลี สาเม๊าะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตันหยงมัส

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

เนื่องจากประเทศไทยมีพื้นที่สีเขียวโดยส่วนมาก ไม่ว่าจะเป็นส่วนหย่อม ส่วนสาธารณะ บริเวณรอบๆบ้านและบริเวณพืนที่ที่มีการปลุกต้นไม้ จึงทำให้บริเวณดังกล่าวมีใบไม้ร่วงลงรอบๆโขนต้นไม้ แลบริเวณรอบๆ ทำให้กิดขยะ จึงทำให้ต้องมีคนมากวาดใบไม้ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานในการกวาดใบไม้ ทำให้เสียเวลาและอาจทำให้มือสกปรก ดังนั้นสมาชิกผู้จัดทำจึงได้ออกแบบเพื่อประดิษฐ์เครื่องเก็บใบไม้เพื่อให้การกวาดใบไม้ทำได้อย่างรวดเร็ด ใช้เวลาน้อย และมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น

จากการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องเก็บใบไม้แบบบังคับเพื่อกำจัดขยะพบว่าเครื่องเก็บใบไม้แบบบังคับ สามารถเก็บไบไม้ในสนามฟุตซอลโดยใช้เวลาเฉลี่ย 3 นาที ส่วนการกวาดใบไม้ด้วยไม้กวาด

สามารถเก็บไบไม้ในสนามฟุตซอลโดยใช้เวลาเฉลี่ย 6 นาที ดังนั้นประสิทธิภาพของเครื่องเก็บใบไม้แบบบังคับดีกว่าการกวาดใบไม้ด้วยไม้กวาด

จากการทดสอบเพื่อเปรียบทียบขนาดของใบไม้มีผลต่อการเก็บใบไม้ด้วยเครื่องเก็บใบไม้แบบบังคับเพื่อกำจัดขยะ ปรากฏว่าขนาดของใบไม้ไม่มีผลต่อเครื่อง

จากการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบระว่างใบไม้ที่เปียกกับใบไม้ที่แห้งมีผลต่อการเก็บใบไม้ด้วยเครื่องเก็บใบไม้แบบบังคับเพื่อกำจัดขยะ ปรากฏว่าใบไม้ที่เปียกไม่มีผลต่อเครื่อง

จากการทดสอบทั้ง 3 กรณี สรุปได้ว่าเครื่องเก็บใบไม้แบบบังคับเพื่อกำจัดขยะมีประสิทธิภาพสูงกว่าการกวาดใบไม้ด้วยไม้กวาดและเครื่องมีประสิทธิภาพเป็นไปตามสมมติฐาน