แอปพลิเคชั่นควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ตัดหญ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนภัทร์ จับจันทร์, สมใจ จันทร์สงฆ์, ซูรีนา​ เจ๊ะมะยิ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อัดลี ดือราซอ, ศิริ เอียดตรง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตันหยงมัส

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตันหยงมัสเป็นโรงเรียนที่มีสนามหญ้าและพื้นที่สวนหย่อมหลายจุด แต่ละจุดจะมีหญ้าปกคลุมหน้าดิน เพื่อให้พื้นที่เหล่านี้มีหญ้าที่สวยงามจะต้องใช้การวิธีการตัดหญ้า จึงเกิดแนวคิดประดิษฐ์หุ่นยนต์ตัดหญ้าควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างแอปพลิเคชั่นควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ตัดหญ้า และ2. เพื่อหาประสิทธิภาพของหุ่นยนต์ตัดหญ้า โดยการออกแบบหุ่นยนต์เป็นตัวรถเคลื่อนที่ด้วยล้อ และควบคุมการเคลื่อนที่และตัดหญ้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สั่งผ่านแอปพลิเคชั่นจากโทรศัพท์ ผลการศึกษาพบว่าแอปพลิเคชั่นควบคุมมการทำงานของหุ่นยนต์ตัดหญ้า สามารถบังคับผ่านแอปพลิเคชั่นในโทรศัพท์ให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่เดินหน้า ถอยหลัง เลี้ยวขวา เลี้ยวซ้าย และตัดหญ้าในบริเวณที่ต้องการได้ ใช้เวลาในการตัดหญ้าเฉลี่ย 1.25 นาทีต่อตารางเมตร