เครื่องกรองน้ำอย่างง่ายที่มีส่วนประกอบของเขม่าดำและยางธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กุลธิดา มุ่งกุ้ง, จัสมีน สะมาแอ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ซีตีไซยีดะห์ สายวารี, พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันปัญหาน้ำประปาที่มีค่าของเหล็กอยู่สูงเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานเป็นหนึ่งในสิ่งที่ส่งผลกระทบกับผู้ใช้น้ำประปาเป็นอย่างมาก มีการศึกษาวิธีการต่างๆในการปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภค เครื่องกรองน้ำเป็นหนึ่งทางเลือกที่นิยมใช้ในปัจจุบันเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของน้ำให้ดียิ่งขึ้น โครงงานนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตเครื่องกรองน้ำอย่างง่ายที่มีองค์ประกอบจากยางธรรมชาติซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในภาคใต้ของประเทศไทย โดยการนำยางธรรมชาติมาผสมกับเขม่าดำเพื่อดูดซับสารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำ โดยขึ้นรูปเป็นฟองน้ำที่มีความหนาแน่นเฉพาะ ที่เหมาะสมสำหรับการทำไส้กรอง จากนั้นศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของฟองน้ำดังกล่าวเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน นอกจากนี้ในการกรองน้ำใช้เทคนิคเติมอากาศเพื่อให้เหล็กในน้ำทำปฏิกิริยากับก๊าซออกซิเจนเกิดเป็นตะกอนของเหล็ก(III)ออกไซด์ ออกแบบเครื่องกรองน้ำที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับไส้กรอง และประเมินคุณภาพน้ำหลังการกรอง เพื่อให้ได้เครื่องกรองน้ำอย่างง่ายที่มีราคาถูก ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้บริโภคได้อีกด้วย