พอลิเมอร์คอมโพสิตนาโนซิงค์ออกไซด์ยืดอายุผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชญา เชวงกิจวรกุล, สุไรยา ปาลาเร่, ณญาดา จิตมณี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สมศักดิ์ คงสกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน เรื่อง พอลิเมอร์คอมโพสิตนาโนซิงค์ออกไซด์ยืดอายุผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว จัดทาขึ้นเพื่อ ผลิตสเปรย์ยืดอายุผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว มีคุณสมบัติป้องกันการเข้าทาลายของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราบน เปลือกผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและร่างกายมนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา อัตราส่วนที่เหมาะสมในการขึ้นรูปเป็นฟิล์มของสารคอลลอยด์ เพื่อศึกษาความสามารถในการยืดอายุผลไม้ ของพอลิเมอร์คอมโพสิตนาโนซิงค์ออกไซด์ เพื่อศึกษาอัตราส่วนของอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ที่เหมาะสม ต่อการยืดอายุผลไม้ที่มีความหนาเปลือกแตกต่างกันเพื่อศึกษาอัตราส่วนอนุภาคนาโนซิง ค์ออกไซด์ที่ เหมาะสมต่อการยืดอายุผลไม้ต่างชนิด จากการศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการขึ้นรูปเป็นฟิล์มสาร คอลลอยด์ พบว่า อัตราส่วนที่ขึ้นรูปเป็นฟิล์มได้ดีที่สุด คือ อัตราส่วนแป้ง 1 g : น้ากลั่น 60 ml : สารลดแรง ตึงผิว 0.6% v/v เมื่อใส่อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ ความเข้มข้น 0.1 , 0.2 , 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 และ 1.0 % w/v ลงไปในสารคอลลอยด์ที่มีอัตราส่วนในการขึ้นรูปเป็นฟิล์มได้ดีสุดและได้เป็นพอลิเมอร์คอมโพ สิตนาโนซิงค์ออกไซด์ พบว่า สามารถยืดอายุกล้วยน้าว้าได้นานเพิ่มขึ้น 1 วัน และยืดอายุมะม่วงเขียวมรกต ได้นานเพิ่มขึ้น 1 วัน เมื่อนาพอลิเมอร์คอมโพสิตนาโนซิงค์ออกไซด์มาฉีดที่เปลือกผลไม้ที่มีความหนาของ เปลือกแตกต่างกัน พบว่า พอลิเมอร์คอมโพสิตนาโนซิงค์ออกไซด์ความเข้มข้น 0.5%w/v สามารถยืดอายุฝรั่ง ได้เพิ่มขึ้นนานที่สุด 4 วัน ความเข้มข้น 0.6%w/v สามารถยืดอายุกล้วยน้าว้าได้เพิ่มขึ้นนานที่สุด 3 วัน และ ความเข้มข้น 0.3%w/v สามารถยืดอายุกล้วยหินได้เพิ่มขึ้นนานที่สุด 2 วัน ส่วนการศึกษาชนิดผลไม้ต่อความ เข้มข้นอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ พบว่า ผลไม้ที่มีอัตราการเน่าเร็วต้องใช้ความเข้มข้นอนุภาคนาโนซิงค์อ อกไซด์มากกว่าผลไม้ที่มีอัตราการเน่าช้า โดยพอลิเมอร์คอมโพสิตนาโนซิงค์ออกไซด์ความเข้มข้ม 0.6 %w/v สามารถยืดอายุมะม่วงเขียวมรกตได้เพิ่มขึ้นนานที่สุด 5 วัน ส่วนความเข้มข้น 0.3%w/v สามารถยืด อายุมะม่วงแก้มแดงเพิ่มขึ้นได้นานสุด 3 วัน