สารสกัดจากพืชสมุนไพรรักษาโรคกลากเกลื้อน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อะซาน จินเดหวา, ชเนตตี แสงเรือง, วชิรวิทย์ ชำนาญวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ยศวดี ศศิธร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง สารสกัดจากพืชสมุนไพรรักษาโรคกลากเกลื้อนจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดและความเข้มข้นตัวทำละลายของพืชสมุนไพร (ใบทองพันชั่ง ผลมะคำดีควายและ ใบชุมเห็ด ) ที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Microsporum canis และ Epidermophyton เพื่อศึกษาความเข้มข้นของสารสกัดที่ได้จากพืชสมุนไพรที่น้อยที่สุดในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Microsporum canis และ Epidermophyton เพื่อศึกษาสารผสมสารสกัดจากพืชสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Microsporum canis และ Epidermophyton จากการศึกษาพบว่า ( อยู่ในระหว่างการทำการทดลอง )