ผลผลิตของข้าวที่ปลูกแบบทำมุมและตัดใบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สหรัฐ เอียดหนู, ธนากร แสวงผล, วรศักดิ์ ทองสันติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ยศวดี ศศิธร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานผลผลิตของข้าวที่ปลูกแบบทำมุมและตัดใบ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เปรียบเทียบผลผลิตของข้าวที่ปลูกแบบทำมุมต่างๆ 2.เพื่อเปรียบเทียบผลผลิตของข้าวที่ปลูกแบบตัดใบและไม่ตัดใบ 3. เพื่อศึกษาอายุของข้าวที่เหมาะสมในการตัดใบข้าวให้ได้ผลผลิตสูง 4.เพื่อศึกษาตำแหน่งที่เหมาะสมในการตัดใบข้าวให้ได้ผลผลิตสูงสุด 5. เพื่อศึกษาจำนวนครั้งที่เหมาะสมในการตัดใบข้าว 6.เพื่อศึกษาผลผลิตของข้าวพันธุ์ต่างๆที่ปลูกแบบตัดใบ จากการศึกษาพบว่า 1.การปลูกข้าวแบบทำมุมต่างๆ จะให้ผลผลิตที่ใกล้เคียงกัน 2.พบว่าการปลูกข้าวแบบตัดใบจะให้ผลผลิตมากกว่าการปลูกข้าวแบบไม่ตัดใบ 3.พบว่าอายุของข้าวที่เหมาะสมในการตัดใบข้าวจะไม่ส่งผลต่อปริมาณผลผลิตของข้าว แต่ผลผลิตของข้าวที่ได้จาการตัดใบในช่วงเวลาที่ข้าวตั้งท้อง ตั้งแต่ 60 วันขึ้นไป ผลผลิตของข้าวที่ได้จะลีบ 4.พบว่าตำแหน่งในการตัดใบข้าวมีผลต่อปริมาณผลผลิตของข้าว โดยตำแหน่งที่ตัดเหนือสะดือข้าวจะให้ปริมาณผลผลิตที่มากที่สุด 5.พบว่าจำนวนครั้งในการตัดใบข้าว จะส่งผลต่อลักษณะการให้ผลิต 6.พบว่าการปลูกข้าวแบบตัดใบในข้าวสายพันธุ์ต่างๆ จะให้ผลผลิตที่มากขึ้น จากปริมาณผลผลิตเดิมของข้าวสายพันธุ์นั้นๆที่ปลูกแบบไม่ตัดใบ

ทั้งนี้เนื่องโดยการทดลองปลูกข้าวแบบทำมุม และการตัดใบของข้าว โดยการทดลองปลูกแบบทำมุมของข้าวนั้นมุมต่างๆของข้าวจะไม่มีผลต่อจำนวนผลผลิตของข้าว เนื่องจากพืชมีการตอบสนองในการเคลื่อนที่หนีจากแรงโน้มถ่วง(Geotropism)และตอบสนองโดยการเคลื่อนที่เข้าหาแสง(Phototropism)ต้นข้าวจึงเจริญเติบโตแบบตั้งตรงขึ้นหรือเอียงเล็กน้อย

จากการตัดใบของข้าวจะนำอาหารที่พืชสร้างจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงส่งไปยังรวงข้าวโดยตรง ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตของข้าวมีปริมาณที่มากขึ้น ซึ่งโดยปกติแล้ว ต้นข้าวจะนำอาหารที่ได้ ส่งไปยังทุกส่วนของพืช จากการทดลองข้างต้นเมื่อนำไปใช้กับข้าวในสายพันธุ์ที่แตกต่างกันปริมาณที่ได้จะเพิ่มขึ้น โดยตำแหน่งในการตัดใบของข้าวและมุมที่ใช้ในการปลูกข้าวจะไม่ส่งผลต่อปริมาณของข้าวที่ได้