รถสำรวจอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เปรมวิทย์ เกตุแก้ว, พีรกานต์ ยู, ไอริณ อินทรทัต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัทมาพร ณ น่าน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลราษฎรอำรุง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการศึกษาพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ จำเป็นต้องมีการสำรวจข้อมูลพื้นที่ และมีการเก็บบันทึกข้อมูล เพื่อใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์ หากข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมีปริมาณน้อยและด้อยประสิทธิภาพอาจทำให้มีการประมวลผลข้อมูลที่ผิดพลาดได้ ดังนั้นเพื่อให้การสำรวจพื้นที่ให้มีข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกลดเวลาในการเข้าไปสำรวจพื้นที่

ด้วยเหตุนี้ผู้จัดทำจึงคิดประดิษฐ์รถสำรวจอัจฉริยะ เพื่อศึกษาระบบ IoT และ ปัญญาประดิษฐ์ ในการสำรวจเชิงภูมิศาสตร์ขึ้น โดยมุ่งออกแบบโครงสร้าง และระบบปฏิบัติการให้เหมาะสมกับงานสำรวจ ได้แก่ การใช้ระบบความคุมไร้สาย การเก็บข้อมูลประเภทต่างๆ เช่น การติดตามเส้นทาง, อุณหภูมิ, ความชื้น, คุณภาพน้ำและคุณภาพอากาศผ่านเซ็นเซอร์ที่ถูกติดตั้งไว้ในตัวรถซึ่งข้อมูลจากเซ็นเซอร์จะถูกนำไปประมวลผลเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ และมีการใช้กล้องสำหรับการสำรวจผ่านการมองเห็นจากระยะไกลที่สามารถบันทึกรูปภาพได้ นอกจากนี้มีการใช้พลังงานทดแทนจากโซล่าร์เซลล์ไว้เป็นพลังงานหมุนเวียนภายในตัวรถซึ่งจะสามารถทำให้ตัวรถมีระยะเวลาในการใช้งานนานมากยิ่งขึ้น

รถสำรวจอัจฉริยะนี้ถูกออกแบบระบบปฏิบัติการให้เหมาะสมแก่การสำรวจพื้นที่ อีกทั้งยังใช้แนวคิด โครงสร้าง IoT ในการทำงาน และมีการประมวลผลจากการเก็บข้อมูลผ่านเซ็นเซอร์ต่างๆด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ในการสำรวจเชิงภูมิศาสตร์