รถสำรวจอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เปรมวิทย์ เกตุแก้ว, พีรกานต์ ยู, ไอริณ อินทรทัต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัทมาพร ณ น่าน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลราษฎรอำรุง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการสำรวจพื้นอาจมีบางบริเวณที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าถึงได้ เนื่องจากปัญหาทางภูมิศาสตร์ เช่น ความแคบของพื้นที่ หรือ ความอันตรายต่างๆ ในระดับที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าสำรวจได้ จึงจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์สำหรับการสำรวจในบริเวณเหล่านั้น เพื่อเก็บข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ไว้ประมวลผล และ ประเมินความอันตรายของพื้นที่นั้นๆ สำหรับการประกอบการตัดสินใจเข้าทำกิจกรรมเชิงสำรวจต่างๆ

ด้วยเหตุนี้ผู้จัดทำจึงคิดประดิษฐ์รถสำรวจอัจฉริยะขึ้น โดยมุ่งออกแบบโครงสร้าง และระบบปฏิบัติการให้เหมาะสมกับงานสำรวจ ได้แก่ การใช้ระบบความคุมไร้สาย การเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น การติดตามเส้นทาง, อุณหภูมิ, ความชื้น, คุณภาพน้ำและคุณภาพอากาศ จากเซ็นเซอร์ต่างๆที่ถูกติดตั้งไว้ในรถ ซึ่งข้อมูลจากเซ็นเซอร์จะถูกนำไปประมวลผลเพื่อวิเคราะห์ลักษณะทางภูมิศาสตร์ และ ความอันตรายของบริเวณนั้นๆ การใช้กล้องสำหรับการสำรวจผ่านการมองเห็นจากระยะไกลที่สามารถบันทึกรูปภาพได้และมีการใช้พลังงานจากโซล่าร์เซลล์ไว้เป็นพลังงานหมุนเวียนภายในรถซึ่งทำให้มีระยะเวลาในการใช้งานมากขึ้น

รถสำรวจอัจฉริยะนี้ถูกออกแบบโครงสร้างให้มีขนาดเล็กเหมาะแก่การสำรวจในบริเวณที่มีความแคบ และออกแบบระบบปฏิบัติการให้เหมาะสมแก่การสำรวจพื้นที่ อีกทั้งยังใช้แนวคิด โครงสร้าง IoT ในการทำงาน และมีการประมวลผลจากการเก็บข้อมูลผ่านเซ็นเซอร์ต่างๆ ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์