การศึกษาและเปรียบเทียบวัสดุจากเส้นใยปอสาที่เคลือบด้วยPVCและPLA

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อาภาภัทร เมฆนภาภรณ์, ภูริชญา อินต๊ะทิพย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุนิสา อินทร์จักร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาและเปรียบเทียบวัสดุจากเส้นใยปอสาที่เคลือบด้วยPVCและPlaมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติวัสดุจากเส้นใยปอสาที่เคลือบPVCและPla ซึ่งต่างจากวัสดุที่นิยมใช้มากในสังคมที่เมื่อมีจำนวนมากทำให้ต้องมีการนำไปกำจัดซึ่งมีวิธีการกำจัดที่ส่งผลเสียต่อธรรมชาติ เนื่องจากองค์ประกอบส่วนมากทำมาจากพลาสติก ผู้จัดทำคิดที่จะนำเส้นใยจากปอสา

ซึ่งเป็นพืชประจำท้องถิ่น โดยพบมากที่วังเหนือ แม่ทะ สบปราบและแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ที่ชาวบ้านนำมาทอเป็นผ้า และ นำมาขึ้นรูปเป็น

กระดาษ ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ในทุกท้องถิ่น ทางผู้จัดทำจึงอยากนำปอสามาทำให้เป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติที่มีคุณค่าและนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากขึ้นตามเทรนBCG โดยใช้pvcที่มีการใช้มากในอุตสาหกรรม และ pla ที่สามารถขึ้นรูปได้ง่าย แข็งแรง

แต่ทำมาจากธรรมชาติและลดระยะเวลาในการย่อยสลายลง รวมทั้งเพื่อเป็นการเปรียบเทียบความสามารถพลาสติกชนิดPVCและ Pla

โดยจะมี 3 ขั้นตอน คือ 1.ขั้นแยกเส้นใยจากปอสา 2.ขั้นการขึ้นรูป 3.ขั้นการทดสอบ ซึ่งคุณสมบัติที่จะทดสอบจะเป็นคุณสมบัติของวัสดุ

ที่มีการใช้มากในสังคม เช่น ไวนิล ซองใส่ของ และอื่นๆ โดยจะมีการทดสอบคุณสมบัติดังนี้ 1.คุณสมบัติการกันน้ำ 2.ความเหนียว

(การทดต่อแรง) 3.การดูดซึมสีและทนต่อแสง 4.การย่อยสลายในสภาพที่กำหนด