การสกัดหาสารที่ช่วยลดอาการคัดจมูกจากใบเมี่ยง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรรณวลัย ใจคำ, กาญจนาภรณ์ แก้วคำดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รัชนก สุวรรณจักร์, กัญญ์พิดา จริยา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง การสกัดหาสารที่ช่วยลดอาการคัดจมูกจากใบเมี่ยง โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการสกัดน้ำมันหอมระเหยโดยการต้มน้ำ 2)เพื่อศึกษาการกลั่นน้ำมันหอมระเหยโดยใช้เครื่องกลั่นไอน้ำ 3)เพื่อศึกษาการวิเคราะห์หาโครงสร้างในสารที่ช่วยลดคัดจมูก มีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ ตอนที่1 เตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จะศึกษา ตอนที่2 ศึกษาการสกัดใบเมี่ยงโดยต้มน้ำในอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ตอนที่3 ศึกษาการกลั่นน้ำมันหอมระเหยโดยชุดกลั่นน้ำมันหอมระเหยด้วยไอน้ำ และตอนที่4 ศึกษาการวิเคราะห์หาโครงสร้างในสารที่อยู่ในน้ำมันหอมระเหยใบเมี่ยง

ผลการศึกษาพบว่า ( รอผลการทดลอง )