โครงงานการพัฒนาเกมสำหรับเด็กและเยาวชนที่มีความบกพร่องทางการศึกษา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กรุณา โสมนรินทร์, ภาวิตา สินทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรัญญา ประจญกล้า

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สาธิตพีไอเอ็ม)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในสังคมไทยให้ความสำคัญกับการให้กำเนิดบุตรเป็นอย่างมาก แต่เมื่อปี 2564 ที่ผ่านมา มีสถิติการเกิดบุตรต่ำกว่า 600,000 คน และนอกจากปัญหาจำนวนเกิดที่น้อยแล้ว ประเทศไทยยังประสบปัญหาที่มีเด็กที่มีปัญหาในด้านการพัฒนาการที่ล่าช้าเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ส่งผลให้กระทบต่อทั้งด้านร่างกาย ด้านภาษาหรือสื่อสาร ด้านอารมณ์และสังคม และด้านสติปัญญา ผลที่ตามมาทำให้เด็กมีการพัฒนาช้ากว่าปกติ เช่น เข้าใจคำพูดยาก ไม่เข้าใจคำสั่ง ออกเสียงคำง่าย ๆ ไม่ได้ ตาเหล่ แขนขายาวไม่เท่ากัน มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงหรือซนมากกว่าปกติ เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันยังไม่ได้มีเทคโนโลยีการรักษาที่หายขาดทันที และหลายคนไม่ได้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาการของเด็ก ทางเราจึงได้มีความคิดที่จะพัฒนาเกมสำหรับเด็กที่มีพัฒนาการที่ช้ากว่าเด็กปกติขึ้นมา เพื่อให้เด็กเหล่านี้มีการพัฒนาการที่ดีขึ้นและทำให้ผู้ปกครอง หรือบุคคลต่าง ๆ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาการของเด็กในวัยต่าง ๆ