แว่นตาโมเดลเสียงสำหรับผู้พิการทางสายตา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชลธิชา เพ็ชรสิงห์, อภิสมัย เสมอวงศ์, วรดา โยกทรัพย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อมรรัตน์ เจริญมาก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน เรื่องแว่นตาโมเดลเสียงสำหรับผู้พิการทางสายตา มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตแว่นตา พิการทางสายตา(SMFVI) หาประสิทธิภาพแว่นตาโมเดลเสียงสำหรับผู้พิการทางสายตา และศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานแว่นตาโมเดลเสียงสำหรับผู้พิการทางสายตา (SMFVI) การออกแบบโครงสร้าง แว่นตาโมเดลเสียงสำหรับผู้พิการทางสายตา (SMFVI) โดย เขียนโปรแกรมด้วย C Programming Language ให้ตัวบอร์ด STM32 และต่อวงจรเข้ากับตัวเซนเซอร์ และอุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงตรวจจับสิ่งของ โดยจะส่งเสียงมายังหูฟัง ซึ่งสามารถปรับลด-เพิ่มระดับเสียงได้ จะตั้งโปรแกรมให้จดจำระยะห่างของวัตถุ โดยใช้เซนเซอร์สองตัว ต่อเซนเซอร์หนึ่งชุด ซึ่งตัวที่1 จะจำตั้งแต่ระยะ 20-100 เซนติเมตร และตัวที่ 2 จับที่ระยะทาง 100-300 เซนติเมตร เมื่อผู้พิการทางสายตาได้ฝึกและใช้ แว่นตาโมเดลเสียงสำหรับผู้พิการทางสายตา (SMFVI) สามารถใช้ชีวิตได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และลดปัญหาอุบัติเหตุ และส่งผลให้พิการทางสายตา มีความมั่นใจ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

จากการทดลองพบว่าผู้พิการทางสายตา สามารถเข้าใจระดับเสียงและสามารถสื่อให้ทราบว่าสถานที่ที่อยู่นั้นมีลักษณะอย่างไร มีสิ่งใดอยู่ด้านหน้าด้านข้างเป็นการยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิตของผู้พิการทางสายตา และมีความพึ่งพอใจการใช้งานแว่นตาโมเดลเสียงสำหรับผู้พิการทางสายตา (SMFVI) ในภาพรวมของผู้ใช้ มีค่าเท่ากับ 4.8 อยู่ในระดับดีมาก