ตู้อบรองเท้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีรนัย สังเทระ, เกวลี คมประพันธ์, อารียา ศรีประสิทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัณฑิตา ชูทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สภาพอากาศในปัจจุบันมีความแปรปรวนและไม่แน่นอน จึงส่งเสียต่อการตากรองเท้าและเครื่องแต่งกาย ทำให้มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ และบางครั้งทำให้เกิดเชื้อราบนเครื่องแต่งกายเหล่านี้ ทางผู้จัดทำจึงคิดสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ขึ้นมาเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการตากรองเท้าในกรณีที่สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ด้วยตู้อบรองเท้า สามารถช่วยขจัดความชื้น กลิ่นอันไม่พึงประสงค์และเชื้อราได้ในเวลาเดียวกัน โดยการใช้ตู้อบรองเท้านี้สามารถกำหนดเวลาในการแห้งของรองเท้าได้ และยังสามารถปรับระดับอุณหภูมิของตู้อบรองเท้าได้อีกด้วย

พบว่าคือ ตู้อบรองเท้าใช้เวลาในการอบน้อยกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่าคือ การขจัดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์และขจัดความอับชื้นได้ดี ต่างจากการนำรองเท้าไปตากแดดนอกจากจะใช้เวลาที่นานอาจจะทำให้มีกลิ่นอับชื้น และทำให้รองเท้าเสื่อมคุณภาพ