ถังกำจัดเศษอาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พสุธร แสงแก้ว, มีน อุดมธนะพัฒน์, บุณยฤทธิ์ พรหมมี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นรารักษ์ สังข์พราหมณ์, ดวงดารา สมบัติมาก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เศษขยะเป็นหนึ่งปัญหาที่แก้ได้ยากในตอนนี้ซึ่งเศษอาหารเป็นหนึ่งในนั้นด้วยเช่นกัน ปัญหาจากเศษอาหารนั้นส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นปัญหาอยู่ทุกๆปี ซึ่งปัญหาเหล่านี้เกิดจากการทิ้งเศษอาหารตามที่ต่างๆหรือทิ้งลงสู่แหล่งน้ำ เศษอาหารจากการทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ การอุตสาหกรรม จากตลาดหรือร้านขายอาหาร ฯลฯ เป็นต้น ทางคณะผู้จัดทำได้ศึกษาเกี่ยวกับไส้เดือนที่ช่วยให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสามารถย่อยสลายเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ยซึ่งจะช่วยในการทำการเกษตร