ระบบบูรณาการการใช้งานตู้รองเท้าสำหรับการระบุตัวตนนักเรียนด้วยบัตรนักเรียนประเภท RFID

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐพล สุวรรณสว่าง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อำนวย มณีวงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัดป่าประดู่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

อาชญากรรม เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการอยู่ร่วมกันในสังคม ซึ่งปัญหาการลักทรัพย์ถือเป็นหนึ่งในอาชญากรรมที่เกิดขึ้นได้ ปัญหาการลักทรัพย์ในสังคมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอันดับต้นๆของคดีอาญาที่เกิดขึ้นในสังคม ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลก ซึ่งการลักทรัพย์ในประเทศเป็นหนึ่งในอาชญากรรมที่พบเห็นได้ทั่วไปและร้ายแรง การลักขโมยในประเทศอังกฤษและเวลส์คิดเป็นร้อยละ 6-8 ของอาชญากรรมทั้งหมด ผู้จัดทำเล็งเห็นความสำคัญของการจัดเก็บสิ่งของเพื่อป้องกันและลดการลักทรัพย์ในโรงเรียนที่มีโอกาสเกิดขึ้น คณะผู้จัดทำจึงพัฒนาระบบประมวลผลสำหรับป้องกัน คัดกรอง และระบุตำแหน่งรองเท้าของนักเรียนในภาชนะของระบบ ด้วยบัตรนักเรียน ทำให้มีความสามารถในการระบุตัวตนของรองเท้าของนักเรียน เพื่อทำให้รองเท้าของนักเรียนนั้นถูกวางอยู่ในภาชนะได้โดยผู้อื่นที่ไม่ใช่ตัวเจ้าของรองเท้านั้นสามารถหยิบรองเท้าออกไปได้ เพิ่มความปลอดภัย ป้องกันการสูญหายและการนำไปแอบซ่อน โดยในการพัฒนานี้ทางคณะผู้จัดทำได้เลือกใช้เทคโนโลยีRFID(Radio Frequency Identification) มาใช้ในการพัฒนาระบบประมวลผลนี้มาใช้ในการพัฒนา เนื่องจากบัตรนักเรียนของโรงเรียนวัดป่าประดู่เป็นบัตรRFID ด้วยความสามารถในการอ่านข้อมูลจากTagของอุปกรณ์ได้หลาย ๆ Tagแบบไร้สัมผัส สามารถอ่านค่าได้แม้สภาพแวดล้อมไม่ดี ทนต่อความเปียกชื้น แรงสั่นสะเทือน การกระทบกระแทก มีความสามารถในการอ่านข้อมูลที่บันทึกอยู่ในTagด้วยความเร็วสูง ผู้จัดทำแบ่งการศึกษาโครงงานระบบปฏิบัติการป้องกัน คัดกรอง และระบุตัวตนรองเท้าออกเป็น 4 ขั้นตอน ตอนที่ 1 ศึกษาความสามารถในการรับสัญญาณของอุปกรณ์ RFID-RC522 sensor ที่ระยะต่าง ๆ ผู้จัดทำพบว่าอุปกรณ์ RFID-RC522 sensor สามารถรับค่าสัญญาณจาก RFID Tag Card ได้แม่งยำที่สุดตั้งแต่ระยะห่าง 0-4 เซนติเมตร ตอนที่ 2 ศึกษาความสามารถในการรับสัญญาณของอุปกรณ์ RFID-RC522 sensor ที่ในแนววางบัตร ผู้จัดทำพบว่าอุปกรณ์ RFID-RC522 sensor สามารถรับค่าสัญญาณจาก RFID Tag Card ได้แม่นยำที่สุดในแนว หน้าบัตร หลังบัตร ตอนที่ 3 ศึกษาความสามารถในการเปิดปิดของภาชนะ เมื่อรับข้อมูลจาก RFID Tag Card ผู้จัดทำพบว่าความสามารถในการเปิดปิดของภาชนะเมื่อรับข้อมูลจาก RFID Tag Card สามารถทำให้ภาชนะสามารถเปิดและปิดภาชนะได้ทุกครั้ง และตอนที่ 4 ศึกษาความสามารถในการส่งข้อมูลเข้า google sheet เมื่อรับข้อมูลจาก RFID Tag Card ผู้จัดทำพบว่าสามารถส่งข้อมูลเข้า google sheet ได้ 100%