ผู้พิทักษ์ชายหาด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เพ็ญนภา บุญก่อเกื้อ, ฉัตรมงคล ชาญเจริญ, วุฒิพงศ์ บุญฤทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิริยะ โกษิต, พงศกร ลอยล่อง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัดป่าประดู่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

การจัดทำโครงงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของคลื่นที่ทำให้เกิดปัญหาการเสียชีวิตของคนจมน้ำ โดยมีแนวคิดมากจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและใช้โดรนเป็นอุปกรณ์สำคัญในการศึกษาการพฤติกรรมของคลื่นที่เคลื่อนที่เข้ากระทบต่อเขื่อนหิน โดยอาศัยรูปแบบของเขื่อนหินจำลองแทนรูปแบบของเขื่อนหินจริงเพื่อให้เห็นการทดลองอย่างรวดเร็วและสะดวกในการศึกษา จึงได้กำหนดหัวข้อในการศึกษาโดยแบ่งเป็นชุดการทดลองทั้งหมด 4 ชุด ดังนี้ 1.การศึกษาความเร็วของคลื่นผิวน้ำหลังเคลื่อนที่ผ่านช่องเขื่อนหินจำลอง 2.การศึกษาทิศทางของคลื่นผิวน้ำหลังเคลื่อนผ่านช่องเขื่อนหินจำลอง 3.การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของผิวทรายใต้น้ำบริเวณเขื่อนหิน

4.การศึกษาพฤติกรรมของวัตถุบนผิวน้ำ หลังจากการทดลองข้างต้น เมื่อนำเขื่อนหินจำลองเทียบกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ของทะเลที่ได้ทำการทดลองกับเขื่อนหิน พบว่าคลื่นทะเลมีผลเป็นอย่างมาก โดยความเร็วของคลื่นผิวน้ำก่อนผ่านช่องเขื่อนหินจำลองมีค่าความถี่ที่คงที่ และเมื่อผ่านช่องเขื่อนหินจำลองมีความเร็วที่มากขึ้นจากเดิม ทิศทางของคลื่นหลังจากผ่านช่องเขื่อนหินจำลองมีการเปลี่ยนแปลง เขื่อนหินมีอิทธิพลต่อคลื่นน้ำที่ทำให้พื้นที่ชายฝั่งเปลี่ยนแปลง และได้พบอีกว่าเมื่อมีวัตถุที่อยู่นอกเขื่อนหิน วัตถุไม่เคลื่อนที่เบนเข้าเขื่อนหินและคลื่นทะเลสามารถนำวัตถุออกไปได้ง่าย จึงตอบปัญหาที่อาจมีผลสำคัญ คือ ปัญหาเด็กที่จมน้ำในทะเลเกิดจากเขื่อนหินของทะเล ที่มีความแรงของกระแสน้ำเพิ่มขึ้น เด็กไม่สามารถต้านทานความรุนแรงของกระแสน้ำได้จึงถูกกระแสน้ำพัดลงไปยังทะเล