การศึกษาการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซตจากเครื่องในปลานิลด้วยเอนไซม์ปาเปนจากมะละกอและเอนไซม์โบรมิเลนจากสับปะรดเพื่อใช้เป็นสารอิมัลซิไฟเออร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัลยาณี สมุทรเขตร์, ประภาวรินทร์ ฉัตรบวรนันท์, ธิรดา ปิติเวทวัฒนา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นาถยา อุตมา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซตจากเศษเหลือของปลานิลด้วยเอนไซม์ปาเปนจากมะละกอและเอนไซม์โบรมิเลนจากสับปะรด,เพื่อศึกษาสมบัติของโปรตีนไฮโดรไลเซตที่ผลิตจากเอนไซม์ปาเปนจากมะละกอและเอนไซม์โบรมิเลนจากสับปะรดเเละเพื่อศึกษาผลของโปรตีนไฮโดรไลเซตจากเครื่องในปลานิลด้วยเอมไซม์ปาเปนจากมะละกอและเอนไซม์โบรมิเลนจากสับปะรดเพื่อใช้เป็นสารอิมัลซิไฟเออร์ โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 3 การทดลอง คือ การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซตจากเศษเหลือส่วนเครื่องในปลานิลด้วยเอนไซม์ปาเปนจากมะละกอ และโบรมิเลนจากสับปะรด,การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของผงโปรตีนไฮโดรไลเซตเเละการศึกษาคุณสมบัติการเป็นอิมัลชั่น (emulsifying property) โดยการวิเคราะห์วิเคราะห์สมบัติเชิงหน้าที่ของผงโปรตีนไฮโดรไลเซต ซึ่งสมบัติที่จะวิเคราะห์มีดังนี้ การวิเคราะห์ค่าสี ,สมบัติการละลาย (solubility),ความสามารถในการอุ้มน้ำ(water holding capacity; WHC),ความสามารถในการอุ้มน้ำมัน (oil holding capacity; OHC)เเละคุณสมบัติการเป็นอิมัลชั่น (emulsifying property) ทั้งนี้ผู้วิจัยได้มีข้อสันนิษฐานว่าครื่องในในปลานิลสามารถนำมาผลิตเป็นโปรตีนไฮโดรไลเซตโดยใช้เอนไซม์ปาเปนจากมะละกอและเอนไซม์โบรมิเลนจากสับปะรดได้,โปรตีนไฮโดรไลเซตที่ผลิตจากเอนไซม์ต่างชนิดกันจะมีสมบัติต่างกันเเละโปรตีนไฮโดรไลเซตจากเครื่องในปลานิลมีสมบัติเป็นสารอิมัลซิไฟเออร์ได้ดีจึงสามารถนำไปใช้เป็นสารเสริมโปรตีนต่อไปได้