การศึกษาการม้วนกลับของผลเทียนบ้าน (Impatiens balsamina) เพื่อใช้ผลิตพลาสติดรัดก้านดอกรองเท้านารี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ญาณิศา จันทร์ฝาย, วรันธร ตั๋นเปี้ย, พชรพร รักพ่วง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เกียรติศักดิ์ อินราษฎร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การม้วนกลับของผลเทียนบ้าน (Impatiens balsamina) มีลักษณะเฉพาะและเป็นโครงสร้างที่ช่วยในการกระจายเมล็ด โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการม้วนกลับของผลเทียนบ้านเพื่อใช้ผลิตพลาสติดรัดก้านดอกรองเท้านารี โดยศึกษาโครงสร้างและปัจจัยที่มีผลต่อการม้วนกลับของผลเทียนบ้านที่มีอายุ ขนาดและมีตำแหน่งรอยแตกของผลแตกต่างกัน พบว่าผลเทียนมีโครงสร้างการเรียงตัวของเซลล์ในแต่ละบริเวณแตกต่างกัน โดยบริเวณกลางผลจะมีเซลล์เรียงตัวกันบางกว่าบริเวณอื่นๆ ทำให้เมื่อเกิดรอยแตกผลจะม้วนกลับเสมอ ทั้งนี้ผลอายุปานกลางม้วนกลับด้วยแรงที่มากกว่าผลแก่และผลอ่อน และผลที่มีขนาด 1.5 cm จะม้วนกับและมีแรงบีบรัดที่มากกว่าผลที่มีขนาด 2.0 และ 1.0 cm ถึง 2.4 และ 1.2 เท่า เมื่อนำลักษณะการจัดเรียงของเซลล์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องไปออกแบบและทำเบ้าสำหรับหล่อผลิตพลาสติดรัดก้านดอกรองเท้านารี โดยใช้ยางพาราผสมคอลลาเจนจากเกล็ดปลาอัตราส่วนต่างๆ ได้แก่ 1:5, 1:10 และ 1: 15 (g/g) พบว่าอัตราส่วน 1: 10 ทำให้ได้พลาสติกรัดก้านที่มีลักษณะเหมาะสมมากที่สุด โดยสามารถรัดก้านดอกให้ตั้งตรงได้ โดยไม่พบรอยบอบช้ำ และเกษตรกรผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในการใช้งานระดับมากที่สุด โครงงานนี้จะเป็นแนวทางหนึ่งในการนำเอาลักษณะโครงงานในธรรมชาติของพืชมากประยุกษต์ใช้แก้ปัญหาของเกษตรกรต่อไป