การวิจัยการเพิ่มโปรตีนให้หนอนแมลงวันลายโดยใช้ขยะเหลือทิ้งจากการเกษตรร่วมกับการหมักยีสต์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ไชยพัฒน์ ธิคำมูล, บัณฑิตา คำแดง, วันดี ลายใส

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เกียรติศักดิ์ อินราษฎร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

หนอนแมลงวันลาย’(Black soldier fly)อันดับ Diptera ตัวเต็มวัยมี ลักษณะภายนอกคลายตัวตอลําตัวมีสีดําหนอนแมลงวันลายเป็นพวกกิน ซากและยอยสลายอินทรียวัตถุเป็นแมลงที่ไม่เป็นพาหะนำโรคไม่เป็นศัตรูพืชและไม่ก่อให้เกิดความรำคาญต่อชุมชนหนอนแมลงวันลายมีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีโปรตีนมากกว่า40% ไขมัน35%ให้พลังงาน 2,900 แคลอรี่/กิโลกรัม มีโอเมก้า 3, 6, 9 อีกทั้งยังมี กรดลอริกมีฤทธิ์ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อก่อโรคต่าง ๆ เหมาะที่จะนำมาใช้เป็นอาหารสัตว์ ได้แก่ ไก่ เป็ด ปลาสวยงาม หรือ นก จะเห็นได้ว่าแมลงวันลายเป็นแมลงที่มี ประโยชน์ ช่วยลดปริมาณขยะอินทรีย์และมีความสามารถเปลี่ยนขยะอินทรีย์ให้เป็นโปรตีนและไขมันได้ดีทําใหมีคุณค่าทางอาหารสูงเหมาะแก่การนํามาเลี้ยงสัตว์

อ้างอิงจากงานวิจัยหนอนแมลงวันลายจากการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนะของหนอนแมลงวันลายพบหนอนแมลงวันลายที่เลี้ยงด้วยเปลือกสับปะรดมีอัตราการฟักไข่ระยะก่อนเขาดักแด้และการฟักเป็นตัวเต็ม วัยสูงการเพาะเลี้ยงหนอนแมลงวันลายโดยใช้สับปะรดพบว่าระยะหนอน ระยะก่อนเขาดักแด้และระยะดักแด้มีอายุประมาณ 31.42 วัน 17.66 วัน และ 6.3 วัน ตามลําดับ การเลี้ยงหนอนแมลงวันลายได้ ระยะกอนเขาดักแด้ได้ระยะดักแด้และตัวเต็มวัย เท่ากับ 90.50% 27.35% และ 93.94% ตามลําดับว่าการเลี้ยงด้วยสับปะรดที่ได้โปรตีนมากที่สุด คือ40.15%และ9.13%ดังนั้นเราจึงจะนำสับปะรดมาหมักกับยีสต์เนื่องจากยีสต์สามารถช่วยเพิ่มโปรตีนได้ดังนั้นเราจึงนำยีสต์มาช่วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเพิ่มโปรตีนของหนอนแมลงวันลายซึ่งประเทศไทยของเรานั้นมีการเกษตรเกี่ยวกับสับปะรดเป็นจำนวนมากอย่างแพร่หลายโดยฉเพาะจังหวัดเชียงรายของเราที่มีการเพาะปลูกสับปะรดเป็นจำนวนมากซึ่งนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการทำขนมหรือผลิตภันฑ์ต่างๆอีกทั้งสับปะรดมีราคาย่อมเยาว์มากดังนั้นเราจึงจะใช้สับปะรดมาทดลองสำหรับการเพิ่มโปรตีนให้กับหนอนแมลงวันลาย

เนื่องจากอาหารสำเร็จรูปหรืออาหารเลี้ยงสัตว์ต่างๆ เช่น ไก่ ปลาสวยงาม ฯลฯ ดังนั้นเราจึงจะนำสับปะรดมาหมักกับยีสต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเพิ่มโปรตีนให้กับหนอนแมลงวันลายจากนั้นเราจึงนำสับปะรดที่ได้มาผสมกับน้ำสับปะรดแล้วคั้นออกจากนั้นนำไปแปรรูปเพื่อที่จะได้ให้หนอนแมลงวันลายกิน จากนั้นนำหนอนแมลงวันที่ได้นำมาเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์เพื่อลดราคาอาหารสัตว์ที่ราคาสูงและยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงสัตว์ได้ดีอีกด้วย