การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อเเบคทีเรียก่อโรคในอาหารของนํ้ามันหอมระเหยจากยี่หร่า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐปนกร สิงห์ลอ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภานุพงศ์ ปราบหนองบัว, เกียรติศักดิ์ บุตรสุด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสกัดนํ้ามันหอมระเหยจากใบยี่หร่า เเละศึกษาความสามารถในการยับยั้งเชื้อเเบคทีเรียก่อโรคในอาหาร 2 ชนิด คือ เชื้อ Escherichia coli เเละเชื้อ Staphylococcus aureus ทำการทดลอง โดยการทำการสกัดนํ้ามันหอมระเหยจากใบยี่หร่า โดยวิธีการกลั่นด้วยไอนํ้าจากนั้นทำการศึกษาองค์ประกอบของนํ้ามันหอมระเหย ด้วยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟและแมสสเปกโรมิเตอร์เทคนิค (GC-MS) พอได้นํ้ามันหอมระเหยเเล้ว นำมาศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อเเบคทีเรียโดย วิธี Ager disc diffusion method ทําการวัดขนาด Inhibition zone บันทึกผลที่ได้ จํานวน 3 ซ้ํา นําผลที่ได้ไปหาค่า mean และค่า SE จากนั้นหาค่า MIC ของน้ํามันหอมระเหยจากใบของยี่หร่า ด้วย วิธี Broth dilution technique โดยนำหลอดทดลองซึ่งผ่านการฆ่าเชื้อจํานวน 10 หลอด โดยใช้หลอดที่ 10 ใช้เป็น positive control การอ่านผลการหาค่า MIC ให้ สังเกตความขุ่นของเชื้อที่เกิดขึ้นในแต่ละหลอดเปรียบเทียบกับ positive control