เครื่องจำเเนกขยะอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฌริฐศิลป์ โสภา, นิธิศ จำรูญอิสระกุล, ต้นภพ แก้วกล้า

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เจตนิพิฐ แท่นทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันการแยกขยะนั้นสำคัญอย่างมากต่อประเทศไทย ซึ่งการแยกขยะนั้นสามารถเกิดจากจิตสำนึกของตัวบุคคลจึงอาจทำให้การแยกขยะของประเทศไทยเป็นไปได้ยาก ดังนั้นทางคณะผู้จัดทําจึงสนใจ นําDeep Learning มาช่วยในการเเก้ไขปัญหา โดยจะทำการแยกขยะอัตโนมัติจะสามารถแยกขวดพลาสติก กล่องนม เเละกระป๋อง