การศึกษาประสิทธิภาพการปรับปรุงดินแบบชีวภาพโดยใช้ต้นสาบเสือร่วมกับเชื้อรา Trichoderma เพื่อพัฒนาเป็นดินสำหรับปลูกหอมแดงศรีสะเกษ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อรไพลิน เมาหวล, จิรภิญญา ทองทิพย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เกียรติศักดิ์ บุตรสุด, วัชราภรณ์ แสนนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การปลูกพืชนั้นจำเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อเร่งการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิต แต่ปุ๋ยเคมีนั้นส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพของดิน ทำให้การปลูกพืชครั้งต่อไปในดินเดิมนั้นไม่ได้รับธาตุอาหารอย่างเพียงพอ การเจริญเติบโตจึงได้ไม่ดีเท่ากับการปลูกพืชในครั้งแรก จากปัญหาดังกล่าวทำให้ผู้พัฒนามีแนวคิดเกี่ยวกับการปรับปรุงดินโดยวิธีการทางชีวภาพโดยใช้ต้นสาบเสือ ทางผู้พัฒนาได้ทดลองนำต้นสาบเสือจากพื้นที่รกร้างมาปรับปรุงดินเปล่าที่ได้จากพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ทำการทดลอง 3 ชุดการทดลอง ได้แก่ ชุดที่มีต้นสาบเสือ 1 ต้น 2 ต้น และ 3 ต้น จากนั้นใช้ดินที่ถูกปรับปรุงด้วยต้นสาบเสือในการปลูกต้นหอมแดงศรีสะเกษเป็นเวลา 5 สัปดาห์ มาตรวจสอบและวิเคราะห์ปริมาณแร่ธาตุและเชื้อรา Trichoderma ในดินและเปรียบเทียบกับดินเปล่าก่อนปลูกต้นสาบเสือ วัดการเจริญเติบโตของต้นหอมแดงศรีสะเกษทุกๆ 2 วัน โดยวัดความสูงของใบที่งอกมา จำนวนใบ และชั่งน้ำหนักหัวหอมแดง นอกจากการได้ดินที่ปรับปรุงแบบชีวภาพโดยใช้ต้นสาบเสือร่วมกับเชื้อรา Trichoderma แล้ว ยังช่วยในการลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรอีกด้วย