การเพิ่มประสิทธิภาพของกระดาษซับน้ำมันในอาหารด้วยชานอ้อยและไคโตซาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิรประภา แก้วมาตย์, ยลรดี ตระกูลศรี, ทัตพิชา ดวงสุทา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิลปกรณ์ จันทไชย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพของกระดาษซับน้ำมันในอาหารด้วยชานอ้อยและไคโตซาน มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำในในอาหารของกระดาษซับมันให้มากกว่าตามท้องตลาด ผลการทดลอง พบว่า อัตราการดูดซับน้ำมันของกระดาษซับน้ำมันจากไคโตซานและชานอ้อยภายใน 5 นาที สามารถดูดซับได้ 84 ลบ.ซม. ส่วนกระดาษซับน้ำมันตามท้องตลาดภายใน 5 นาที สามารถดูดซับได้ 73 ลบ.ซม. เนื่องจากไคโตซานมีคุณสมบัติในการจับกับไขมันและดูดซับน้ำมันได้ดี และชานอ้อยซึ่งช่วยเพิ่มคุณภาพของกระดาษให้แข็งแรงมากขึ้น ทำให้สามารถซับน้ำมันได้มาก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากกว่ากระดาษซับน้ำมันตามท้องตลาด นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดเวลาและเป็นการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ผลิตภัณฑ์นี้จึงสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ