การเพิ่มจำนวนและขนาดรูพรุนของข้าวตอกโดยการอบด้วยความดันอากาศต่ำและเคลือบด้วยขี้ผึ้งเพื่อใช้ในการดูดซับสารล่อแมลง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วันวิธู อักษรครบุรี, อภิลักษณ์​ ไวกูณฐ์เวศม์, นริญญา ชนะทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิลปกรณ์ จันทไชย, ดรุณี วีระพรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเพิ่มจำนวนและขนาดรูพรุนของข้าวตอกโดยการอบด้วยความดันอากาศต่ำและเคลือบด้วยขี้ผึ้งเพื่อใช้ในการดูดซับสารล่อแมลง มีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้าวตอกไปอบในสภาวะความดันอากาศต่ำ จากนั้นเคลือบด้วยขี้ผึ้งแล้วนำข้าวตอกไปดูดซับสารล่อแมลง ผลการทดลองพบว่า ข้าวตอกมีจำนวนรูพรุนเพิ่มขึ้น 40% รุพรุนขยายใหญ่ขึ้น 50% จากการทดลองใช้สำลีในการดูดซับสารล่อแมลงใช้งานได้ 7 วัน และข้าวตอกที่อบในสภาวะความดันอากาศต่ำเคลือบขี้ผึ้งสามารถใช้งานได้ 35 วัน