รูปแบบยับยั้งการเจริญเติบโตของต้นไมยราพโดยใช้สารสกัดจากใบยูคาลิปตัส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จันทิมา ประวิทย์สิทธิกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิลปกรณ์ จันทไชย, ดรุณี วีระพรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากจังหวัดนครพนม แถวชายฝั่งแม่น้ำโขง มีชาวบ้านปลูกพืช ทำการเกษตรมากมาย และมีปัญหาที่ยังแก้ไขไม่ได้ ก็คือมีวัชพืชต่างๆขึ้นมากมาย ยากต่อการกำจัด วัชพืชที่กำจัดยาก และเป็นปัญหาของเกษตรกรมากที่สุด คือ ไมยราบยักษ์ ที่มีให้เห็นอยู่ตามริมน้ำ เพราะมีการขยายพันธุ์โดยเมล็ดได้ดี เมื่อเข้ายึดครองพื้นที่แล้ว จะปกคลุมอยู่อย่างแน่นทึบ ทำให้พรรณพืชดั้งเดิม เช่น กกและหญ้าหลายชนิด ไม้พุ่มที่ขึ้นตามริมน้ำหรือที่ชื้นแฉะขาดแสงตายลงและค่อย ๆ สูญหายไปจากพื้นที่ ตามอ่างเก็บน้ำหรือริมถนน เต็มไปด้วยต้นไมยราบยักษ์ ที่เจริญเติบโตบุกรุกพื้นที่ภาคการเกษตร อย่างรวดเร็วทำให้เราสูญเสียพื้นที่ภาคการเกษตร คณะผู้จัดทำรู้มาว่า ในใบยูคาลิปตัสมีสารเคมีบางชนิดที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของพืชได้ และต้นยูคาลิปตัสยังสามารถพบได้ง่ายในท้องถิ่น เพราะคนในท้องถิ่นนิยมปลูกต้นยูคาลิปตัสตัวเพื่อนำลำต้นไปทำกระดาษ ทำให้เหลือใบยูคาลิปตัสที่ไม่ได้ใช้เป็นจำนวนมาก

ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงคิดทำการสกัดสารจากใบยูคาลิปตัสเพื่อกำจัดต้นไมยราบยักษ์ ทำการทดลอง โดยใช้น้ำ เอทานอลความเข้มข้น 40% และเมทานอลความเข้มข้น 40 %เป็นตัวทำละลาย เพื่อเปรียบเทียบว่าตัวทำละลายชนิดใดจะให้ผลที่ดีกว่า โดยทำการทดลองเป็นเวลา 2 เดือน ผลการทดลองพบว่า สารสกัดจากเอทานอลสามารถกำจัดต้นไมยราบยักษ์ได้ผลดีกว่าสารสกัดจากน้ำและเมทานอล