สารสกัดจากก้านใบบอนเพื่อใช้ห้ามเลือดจากบาดแผลภายนอก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พลอยทิพย์ ยินดี, ศิริรัตน์ บุญสอน, ดนยา พฤกพัฒนาชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิลปกรณ์ จันทไชย, ปิตุพงษ์ ท่าค้อ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องสารสกัดจากก้านใบบอนเพื่อใช้ห้ามเลือดจากบาดแผลภายนอก มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราการแข็งตัวของเลือดจากการทดสอบด้วยสารสกัดจากก้านใบบอนและเพื่อศึกษาฤทธิ์การกระตุ้นการแข็งตัวของเลือดโดยใช้สารสกัดจากก้านใบบอน ผลการทดลองพบว่า สารสกัดสามารถห้ามเลือดไหลได้ โดยจากการศึกษาพบว่าในก้านใบบอลมี Ca2+ สารสกัดจึงมีฤทธิ์กระตุ้นการแข็งตัวของเลือดได้ ได้ทั้งใน extrinsic pathway และทาง intrinsic pathway โดยฤทธิ์การกระตุ้นการแข็งตัวของเลือดมีความสัมพันธ์กับปริมาณ ความเข้มข้น Ca2+ ที่ได้จากสารสกัด พบว่าสารสกัดสามารถลดเวลาในการแข็งตัวในจานเพาะเชื้อได้ และจากการทดสอบคุณสมบัติการปลดปล่อย Ca2+ ที่มีอยู่ในสารสกัดของยาสมานแผล พบว่าปริมาณ Ca2+ สะสมที่ปล่อยออกมามีความสัมพันธ์กับเปอร์เซ็นต์อัตราการลดระยะเวลาในการแข็งตัวของเลือด ดังนั้นยาสมานแผลที่มีสารสกัดจากการใบบอน อาจนำไปพัฒนาในเชิงการค้าเพื่อใช้ในการห้ามเลือดไหลและสมานแผลต่อไป