ระบบแจ้งเตือนการเกิดอัคคีภัยด้วยการประมวลผลของเซนเซอร์ร่วมกับปัญญาประดิษฐ์สำหรับบ้านเรือนโดยส่งข้อมูลผ่านโปรโตคอลแจ้งเตือนไปยังสถานีดับเพลิง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กณวรรธน์ ภูมิชัย, ชยพล ฟองแก้ว, ชยากร โพธิ์ขำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิลปกรณ์ จันทไชย, กนกวรรณ แก้วพุด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานระบบปฏิบัติการตรวจจับอัคคีภัยในบ้านเรือด้วยปัญญาประดิษฐ์มีวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

1)เพื่อลดความเสียหายจากอัคคีภัย

2)เพื่อลดความสูญเสียจากอัคคีภัย

3)เพื่อออกแบบและสร้างชุดเตือนไฟไหม้ในบ้านเรือนโดยการประมวลผลของเซนเซอร์ร่วมกับปัญญาประดิษฐ์สำหรับบ้านเรือนโดยส่งข้อมูลผ่านโปรโตคอลแจ้งเตือนไปแสดงผลบนหน้าจอของเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิง เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีโดยที่เจ้าของบ้านไม่ต้องติดต่อด้วยตัวเอง และยังสามารถแจ้งเตือนผ่าน Home assistant ให้เจ้าของบ้านได้อีกด้วย

โดยหลักการการทํางานของเครื่องตรวจจับอัคคีภัยคือกล้อง ESP32 CAM จะถ่ายภาพ และจะวัดค่าอุณหภูมิ ความชื้น และ แก๊ซคาร์บอนมอนอออกไซด์ ด้วย Sensor DHT22 , Sensor MQ7 ตามลำดับ แล้วส่งข้อมูลผ่าน Protocols ไปยัง Raspberry pi 4 เพื่อให้ AI ประมวลผล จากนั้นแจ้งเตือนผ่าน Home assistant ให้เจ้าของบ้านได้และจะส่งข้อมูลที่อยู๋และค่าที่ตรวจวัดได้ผ่าน Protocols ไปยังเซิฟเวอร์แล้วให้โปรแกรมตรวจสอบว่าข้อมูลที่อยู่ที่ส่งมาตรงกับค่าใดใน Fire Base จากนั้นให้โปรแกรมแสดงระบุพิกัดที่อยู่บน Google Maps และแสดงผลบนหน้าจอของเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและเพื่อตรวจสอบว่าAI สามารถตรวจจับได้จริง จะทําการทดสอบ AI เป็นจํานวน 50 ครั้งเป็นรูปเหตุเพลิงไหม้และ 50 ครั้งเป็นรูปทั่วไป พบว่า AI สามารถตรวจสอบได้ถูกต้อง 98 ครั้ง จาก 100 ครั้ง ซึ่งมีความถูกต้องถึง 98% ทําให้สามารถนําไปใช้งานได้จริง และช่วยลดปัญญาการสูญเสีย ความเสียหายของอัคคีภัยในบ้านเรือนได้