การศึกษาการย้อมผ้าฝ้ายด้วยสีจากพืชในธรรมชาติร่วมกับการย้อมคราม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุนันทินี พุทธกุล, ปพิชญา ไชยจันทร์, อัยลดา กาญจนพิมาย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กิริยา ทิพมาตย์, กัลยารัตน์ นาคีย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาการย้อมผ้าฝ้ายด้วยสีจากพืชในธรรมชาติร่วมกับการย้อมครามเป็นการศึกษาที่ทางผู้จัดทำเห็นว่ามีผ้าย้อมครามหลายเฉดสีจากสินค้าในตลาด และผู้ผลิตส่วนมาก ใช้สีจากสารเคมีในการย้อมผ้าฝ้ายทำให้ส่งผลเสียและเป็นอันตรายต่อ ธรรมชาติ จึงได้คิดค้นการนำสีจากพืชในธรรมชาติมาย้อม ร่วมกับการย้อมครามเพื่อให้ได้ผ้าครามที่มีหลายเฉดสี แทนการใช้สีจากสารเคมี มีวัตถุประสงค์ 1 เพื่อศึกษาการย้อมผ้าฝ้ายด้วยสีจากพืชในธรรมชาติร่วมกับการย้อมคราม

2 เพื่อพัฒนาผ้าย้อมครามให้มีหลายเฉดสี