ถุงเพาะชำย่อยสลายได้ จากต้นกล้วยในจังหวัด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปวริศา หมวดสง, ณิชาภัทร เกิดตลอด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เหมวรรณ ยกฉวี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการทำถุงเพาะชำย่อยสลายได้จากต้นกล้วยในพัทลุง และการวัดการย่อยสลายของถุง ที่ได้มาจากต้นกล้วยในจังพัทลุงสามชนิด ที่มาของโครงงานคือ ในปัจจุบันปัญหาขยะและมลพิษมากมายเนื่องจากวัสดุในการนำมาใช้ในชีวิตประจำวันนั่นย่อยสลายได้ยากหรือแทบจะย่อยสลายไม่ได้เลยและมีจำนวนทำให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ และขยะที่ใช้เป็นจำนวนมากที่สุดและย่อยสลายได้ยากนั่นคือ พลาสติก ทำให้กลุ่มของข้าพเจ้า สนใจที่จะทำถุงเพาะชำจากกาบกล้วย แทนการใช้พลาสติก เพื่อลดปริมาณขยะ และลดมลพิษในสิ่งแวดล้อม จึงเป็นที่มาของโครงงาน ถุงเพาะชำย่อยสลายได้