ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและเพิ่มจำนวนของไรน้ำนางฟ้าไทย นิเวศวิทยาบางประการและการทดลองใช้ไรน้ำนางฟ้าไทยเลี้ยงปลาสวยงาม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เฮกเตอร์ เหตุหาก, พงศกร หนูไข่, เมธิชัย รัตนชุม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เกียรติชัย ด้วงเอียด, ภัทรนันท์ เต็มดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและเพิ่มจำนวนของไรน้ำนางฟ้าไทย นิเวศวิทยาบางประการและการทดลองใช้ไรน้ำนางฟ้าไทยเลี้ยงปลาสวยงาม มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ทดลองหาสูตรอาหารที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าไทยในห้องปฏิบัติการ 2) ศึกษาอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมบางประการที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการเพิ่มจำนวนไรน้ำนางฟ้าไทยในห้องปฏิบัติการ 3) ศึกษาองค์ประกอบทางนิเวศวิทยาบางประการของไรน้ำนางฟ้าไทยในบ่อตัวอย่าง และ 4) เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปลาสวยงามที่ได้รับอาหารที่แตกต่างกัน การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการเพิ่มจำนวนของไรน้ำนางฟ้าไทยในอาหารสูตรต่าง ๆ พบว่า