อุปกรณ์แบบกระดาษอย่างง่ายสำหรับตรวจวัดปริมาณ Hypoxanthine เพื่อบ่งบอกความสดของปลา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อรรธพร ศรประสิทธิ์, ภวิล อรุณพันธ์ุ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อัญมณี พุทธมงคล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์