การศึกษาสมบัติความเป็นอินดิเคเตอร์ธรรมชาติของลูกหม่อนสำหรับการไทเทรตกรด-เบสและเครื่องเก็บประสิทธิภาพอินดิเคเตอร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิลาสินี เครือเย็น, กันยกร เสิกภูเขียว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันประเทศไทยต้องนำเข้าอินดิเคเตอร์ส่งผลให้อินดิเคเตอร์มีราคาสูง ทำให้ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงการนำพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาสกัดเป็นอินดิเคเตอร์แต่อินดิเคเตอร์จากธรรมชาตินั้นไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน ผู้วิจัยจึงสร้างเครื่องเก็บประสิทธิภาพเพื่อให้อินดิเคเตอร์สามารถเก็บไว้ได้นานยิ่งขึ้น ซึ่งพืชที่ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาคือลูกหม่อนเนื่องจากลูกหม่อนมีสารแอนโทไซยานิน ซึ่งเป็นสารสำคัญที่ทำให้พืชมีคุณสมบัติในการเป็นอินดิเคเตอร์ได้ โดยผู้วิจัยได้ศึกษาหาอัตราส่วนของตัวทำละลาย ตัวถูกละลาย ชนิดของตัวทำละลาย ระยะเวลาที่ใช้ในการสกัดที่เหมาะสมต่อการสกัดสารจากลูกหม่อนนอกจากนี้ยังศึกษาหาเสถียรของสารสกัด ทดสอบความเป็นอินดิเคเตอร์และไทเทรตเพื่อหาช่วง pH ที่เหมาะสมสำหรับการนำสารสกัดไปเป็นอินดิเคเตอร์