การศึกษาไมโครพลาสติกในหญ้าทะเลบริเวณอ่าวสิเกา อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพ์ลภัส สงรักษ์, คีตาวริญณ์ บริรักษ์, สิริกัญญา ติงหงะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขวัญใจ กาญจนศรีเมฆ, กัณฐาภรณ์ คงอินทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาไมโครพลาสติกในหญ้าทะเลเเละดินบริเวณอ่าวสิเกา อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เเละต่อยอดโครงงานเดิมศึกษาความหลากหลายของหญ้าทะเล