ระบบปัญญาประดิษฐ์ดูแลผักสวนครัวผ่านไลน์บอท

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สวรรยา โปจีน, พฤฒยา สุขขา, ศศิวิมล บุญช่วยแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เตชินี ภิรมย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวังหินวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ระบบปัญญาประดิษฐ์ช่วยในการวินิจฉัยโรคของผักไฮโดรโพนิกส์ ซึ่งการพัฒนาระบบ AI Line Bot เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถช่วยเกษตรกรได้ในกลุ่มปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ได้ทันท่วงที โดยเกิดผลกระทบกับผักน้อยที่สุด มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ทันท่วงทีก่อนที่พืชผักจะสูญเสียไปมากเกินกว่าจะเยี่ยวยาได้ ทั้งนี้ยังเป็นการสร้างและพัฒนาให้เกิดผลจริงมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดในกลุ่มปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติ (Artificial Intelligence and Automatic System) ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้พัฒนาเกิดความคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ และสามารถต่อยอดเพื่อการประยุกต์ใช้งานได้จริง

ซึ่งโมบายแอปพลิเคชันเพื่อการวินิจฉัยโรคผักไฮโดรโปนิกส์ โดยใช้การวิเคราะห์ภาพถ่ายและปัญญาประดิษฐ์ เป็นบริการวินิจฉัยโรคผักไฮโดรโปนิกส์ผสานไลน์บอท (Line Bot) โดยเกษตรกรหรือผู้ใช้งานเข้าใช้แอปพลิเคชันไลน์และสมัครเข้ามาในกลุ่มที่มีไลน์บอทวินิจฉัยโรคผักไฮโดรโปนิกส์อยู่ หลังจากที่ผู้ใช้งานได้รับการลงทะเบียนแล้ว เมื่อเกษตรกรพบใบผักไฮโดรโพนิกส์ที่สงสัยว่าจะเป็นโรค เกษตรกรสามารถถ่ายรูปแล้วอัปโหลดรูปเข้าไปกลุ่มไลน์บอท ระบบจะส่งรูปภาพ มาที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อทําการวิเคราะห์โรคผักไฮโดรโปนิกส์ และระบบจะส่งคําวินิจฉัยตอบกลับมา พร้อมสาเหตุการเกิดโรค และคําแนะนําในการแก้ไขต่อไป