ระบบการจัดการห้องพยาบาลด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัลยาณี คงเรือง, ปุณยนุช แก้วแกมทอง, ฝนทิพย์ สงพราหมณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เตชินี ภิรมย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวังหินวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จดจำใบหน้าผู้ป่วย และแสดงข้อมูล พร้อมทั้งให้ผู้ป่วยกรอกอาการ และจะมีการจ่ายยาออกมาให้อัตโนมัติ บันทึกลงฐานข้อมูล เพื่อเรียกใช้ข้อมูลได้เมื่อมีความจำเป็น