การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัด กลุ่มฟลาโวนอยด์จากเปลือกส้มโอในการควบคุมการเจริญเติบโตของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธรัสพร พรมสมศรี, นิชนันท์ อาลัยลักษณ์, ปรางระวี พรหมเจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุวิมล อนันต์ทวีรัชต์, จิราพร คำภา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากฟลาโวนอยด์เป็นสารที่พบตามธรรมชาติในพืชหลายชนิด มีประโยชน์หลากหลาย และมีประสิทธิภาพในการควบคุมการเจริญเติบโตของพืช โดยพืชตระกูลส้มและมะนาวเป็นแหล่งที่พบสารฟลาโวนอยด์มากที่สุด ส้มโอจัดเป็นพืชที่อยู่ในวงศ์เดียวกับพืชตระกูลส้ม เป็นพืชที่หาง่าย พบมากตามท้องตลาดทั่วไป เมื่อนำส้มโอไปใช้ประโยชน์จะมีเปลือกที่เหลือทิ้ง ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจจะสกัดสารกลุ่มฟลาโวนอยด์จากเปลือกส้มโอซึ่งเป็นพืชตระกูลส้มเช่นเดียวกัน โดยวัตถุประสงค์ของการทำโครงงานคือ 1) เพื่อสกัดสารกลุ่มฟลาโวนอยด์จากเปลือกของส้มโอพันธุ์ทองดีและพันธุ์ขาวน้ำผึ้ง 2) เพื่อศึกษาปริมาณของสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ที่มีในเปลือกของส้มโอพันธุ์ทองดีและพันธุ์ขาวน้ำผึ้ง และ 3) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ที่สกัดได้จากเปลือกส้มโอพันธุ์ทองดีและพันธุ์ขาวน้ำผึ้งในการควบคุมการเจริญเติบโตของพืช โดยใช้เมทานอลเป็นตัวทำละลายในการสกัด และมีการกำจัดสารอาหารอื่นๆที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องในการเจริญเติบโตของพืช โดยการสกัดด้วยเฮกเซนและเอทิลอะซีเตท และคำนวณหาปริมาณของสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ที่ได้จากการสกัดโดยการวัดค่าการดูดกลืนแสง จากนั้นนำสารสกัดจากเปลือกส้มโอพันธุ์ที่มีปริมาณสารกลุ่มฟลาโวนอยด์มากที่สุดไปศึกษาประสิทธิภาพในการควบคุมการเจริญเติบโตของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่ โดยผลการทดลอง พบว่าสารสกัดที่ได้จากเปลือกส้มโอพันธุ์ทองดีมีน้ำหนักของน้ำมันหอมระเหยและปริมาณสารกลุ่มฟลาโวนอยด์มากกว่าสารสกัดจากเปลือกส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้ง เมื่อนำไปศึกษาประสิทธิภาพในการควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวพบว่าสารสกัดที่มีความเข้มข้นของสารกลุ่มฟลาโวนอยด์น้อย จะมีประสิทธิภาพในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชด้านความยาวของลำต้น ส่วนสารสกัดที่มีความเข้มข้นของสารกลุ่มฟลาโวนอยด์มาก จะมีประสิทธิภาพในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชด้านน้ำหนักของพืช และในพืชใบเลี้ยงคู่พบว่าสารสกัดที่มีความเข้มข้นของสารกลุ่มฟลาโวนอยด์น้อย จะมีประสิทธิภาพในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชด้านความยาวของลำต้น ส่วนสารสกัดที่มีความเข้มข้นของสารกลุ่มฟลาโวนอยด์มาก จะมีประสิทธิภาพในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชด้านน้ำหนักของพืช