ศึกษาและผลิตวัสดุดูดซับเสียงจากโฟมยางพาราและเสริมสมบัติการซับเสียงเปรียบเทียบระหว่างผงถ่านและเส้นใยธรรมชาติจากปาล์มน้ำมัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชากิร บากา, อัฟฟาน สายอตูลง, ฮูไวริษ ดูดิง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มูฮัมหมัดริฎวาน สมานุรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพัฒนาวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหามลภาวะทางเสียงนั้นเป็นปัญหาร่วมสมัยที่ส่งผลต่อสุขภาพกายและจิต และนอกจากนี้ปัญหามลภาวะทางอากาศที่เกิดขึ้นจากการเผาทำลายของเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ปาล์มน้ำมัน ก็ส่งผลต่อสุขภาพเช่นกัน หากนำสองปัญหานั้นมาแก้ร่วมกัน จะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยการนำยางพาราไปผ่านกระบวนการวัลคาไนซ์เซชั่นและนำไปขึ้นรูปเป็นโฟมยางเสริมสมบัติการดูดซับเสียงด้วยการเติมผงถ่านและเส้นใยจากปาล์มน้ำมัน และทดสอบคุณสมบัติ เช่น ตรวจสอบรูปร่างลักษณะและจำนวนของเซลล์โฟม ความหนาแน่นของแผ่นดูดซับเสียง เปรียบเทียบรูปร่างของเส้นใยก่อนและหลังแช่โซเดียมไฮดรอกไซด์ ทดสอบความแข็งและความทนต่อแรงดึงของแผ่นดูดซับเสียง ทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ของการดูดซับเสียงซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มรูพรุนและสัดส่วนความเป็น Elastic และผงถ่านจะเสริมให้ยางพารายึดเกาะระหว่างกันได้ดีและสามารถดูดซับเสียงได้ดียิ่งขึ้นกว่าโฟมยางที่ไม่ได้เสริมสมบัติการดูดซับเสียง และช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับเศษวัสดุเหลือใช้จากปาล์มน้ำมัน และเพิ่มมูลค่ายางพารา เพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์แผ่นดูดซับเสียง