การศึกษาผลกระทบจากการฉายรังสีใส่เซลล์มะเร็งสมอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณิชาภัทร สุตลาวดี, กันตภณ ธิติบุณยกร, ปพิชญา กลกิจสุวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชิโนรัตน์ กอบเดช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ต้องการศึกษาปริมาณของรังสี X-rays ที่มีผลต่อการตายของเซลล์มะเร็งสมอง HKBMM เพื่อใช้ในการพัฒนาการรักษาโรคมะเร็งเยื่อหุ้มสมองที่เป็นเซลล์ชนิดนี้