การศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งการอักเสบโดยใช้ ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ และ กรดซาลิไซลิก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิติภัทร เป็นตามวา, นัชชา ลาขุมเหล็ก, ชินติสรรค์ โชติจิระอนันต์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มณฑารพ ยมาภัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การอักเสบ หนึ่งในกระบวนการสำคัญของระบบภูมิคุ้มกัน สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในร่างกาย แต่หากหลั่งมามากเกินไป อาจจะมีความอันตรายได้ ทำให้มีการผลิตยาแก้อักเสบขึ้นมาใช้ แต่ยาแก้อักเสบที่มีประสิทธิภาพสูงในปัจจุบัน เช่น กลุ่มยาสเตียรอยด์ และกลุ่ม NSAIDs ทำให้เกิดผลข้างเคียงมากมาย ทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะหาสารผสมกลุ่มใหม่ที่สามารถแก้อักเสบได้โดยไม่มีผลข้างเคียงต่อร่างกายมนุษย์ จากคุณสมบัติในการต้านการอักเสบของสารสองชนิดได้แก่ ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ ( Chito-Oligosaccharide) และ กรดซาลิไซลิก (Salicylic acid) ทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่นำสารทั้งสองมาผสมกันเพื่อเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ จึงได้ทำการศึกษาประสิทธิภาพในการต้านการอักเสบของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่ได้จากสารละลาย 1% ไคโตซานใน 2% กรดแลกติค 0.2% กรดซาลิไซลิก, 1%ไคโตซานใน 2% กรดแลกติค และ 1% ไคโตซาน 1% กรดไฮโดรคลอริก ซึ่งผลิตด้วยใช้เอนไซม์ไคโตซานเนสที่ได้จาก recombinant E.coli ตามวิธีของ Pechsrichuang et al.,2018 และทดสอบประสิทธิภาพในการต้านการอักเสบโดยเทคนิค ELISA เพื่อวิเคราะห์หาสารผสมที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อการประยุกต์ใช้ในอนาคต