แอปพลิเคชั่น การตรวจ โรคตาขี้เกียจโดยการใช้ image​Classification​

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูมิใจ จุลเดชะ, กันต์ แสนอินปั๋น, ภูดิท เสริมสุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สรพงษ์ สมสอน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นการเขียน แอปพิเคชั่น โดย android​studio ใช้หลังการ image​Classification​ ด้วยโมเดลcnnในการ ตรวจและทำนายโรคตาขี้เกียจ