เครื่องดับเทียนสมองกล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณิชานันท์ ดำชู, จิรพัชร ชัยนวล, พิชฎา เกื้อคราม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรภวิษย์ ทับชุม, คณาทิพ เบ่าล่าย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม (โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันผู้คนเกิดความเครียดเป็นจำนวนมาก จากการทำงานหนักจึงมีการคิดค้น การทำเครื่องดับเทียนอัตโนมัติขึ้นมาใช้ เพื่อช่วยในการคลายความเครียด ผ่อนคลายอารมณ์มากขึ้น แก้ไขปัญหาภาวะลืมดับเทียนเมื่อจุดแล้ว และลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย

โครงงาน เครื่องดับเทียนสมองกล มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันอัคคีภัย แก้ไขปัญหาภาวะลืมดับเทียนเมื่อจุดแล้ว และเพื่อทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องดับเทียนสมองกล ซึ่งต้องรู้จักหลักการทำงานของอุปกรณ์ การประกอบของส่วนต่าง ๆ ของอุปกรณ์และการเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานตามวัตถุประสงค์โดยควบคุมจาก Arduino Uno R3 Board สั่งให้ Sensor Ultrasonic และส่งกลับไปยัง Arduino Uno R3 Board ให้สั่งให้ servo ทำงาน เครื่องดับเทียนจะเปิด-ปิดอัตโนมัติ เพื่อพัฒนาและขยายความสามารถให้มากขึ้น จากแบบจำลองเครื่องดับเทียนอัตโนมัติด้วยระบบเซ็นเซอร์โดยการเปิด-ปิดอัตโนมัติ ผลการทดลองพบว่าเครื่องดับเทียนด้วยระบบเซ็นเซอร์การควบคุม Arduino Uno R3 Board สามารถควบคุมการเปิด-ปิดเครื่องดับเทียนแบบอัตโนมัติด้วยการติดตัว sensor Ultrasonic สามารถรับสัญญาณได้ในทิศฉากกับพื้นส่งไปยัง Arduino Uno R3 Boardสั่งให้ servo ทำงานตรวจจับในระยะนั้นจึงทำให้เปิด-ปิดอัตโนมัติและมี sensor Ultrasonic ตรวจจับสิ่งของหรือมือควบคุมด้วย Arduino Uno R3 Board