เครื่องให้อาหารลิง พร้อมกล้องดูพฤติกรรมติดตามผลและระบบควบคุมระยะไกลผ่าน IoT

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วุฒิภัทร หาญตระกูล, พรรษชล ต้นจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พนา สาระยาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเครื่องให้อาหารลิงในการแก้ปัญหาพฤติกรรมการกินอาหารของลิงที่กินอาหารไม่เป็นที่และไม่เป็นเวลา ในพื้นที่ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีการควบคุมเวลาการให้อาหารและมีการตรวจสอบหรือสั่งการทำงานของเครื่องให้อาหารลิงอัตโนมัติได้ในระยะไกล โดยโครงสร้างของเครื่องให้อาหารลิงประกอบด้วยอลูมิเนียมโปรไฟล์และตัวยึดฉากABB20 หลักการทำงานของเครื่องให้อาหารลิงคือควบคุมการทำงานได้ในระยะไกลผ่าน tcp protocol (IoT) และยังสามารถดูการทำงานของเครื่องและพฤติกรรมของลิงได้จาก video streaming โดยใช้บอร์ด raspberry pi 3 model B จากการทดลองใช้งานได้พบว่าเครื่องสามารถช่วยควบคุมการกินอาหารของลิงได้ในพื้นที่ที่กำหนดแล้วยังอำนวยความสะดวกแก่ผู้ควบคุมในการกำหนดเวลาการให้อาหารลิงและการศึกษาพฤติกรรมของลิงรวมทั้งสามารถควบคุมเวลาในการกินอาหารของลิงได้ดียิ่งขึ้น