เครื่องขอดเกล็ดปลา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ำหนึ่ง สนสร้อย, ธนวัฒน์ โพธิ์สุ, ธิดาวดี ผาช้างเผือก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชาลี สุพลแสง, ภาวิณี สุพลแสง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การขอดเกล็ดปลาในปัจจุบันชาวบ้านที่ทำปลาส้มหรือปลาร้าจะใช้ฝาจีบขอด ทำให้ใช้เวลานานและบางครั้ง

ได้รับบาดเจ็บผู้จัดทำจึงเกิดแนวคิดพัฒนาเครื่องขอดเกล็ดปลาจากการหมุนของการทอด้าย มาเชื่อมกับหัวสกรูแบบต่างๆ จึงตั้งจุดประสงค์ดังนี้ 1)เพื่อลดระยะเวลาในการขอดเกล็ดปลาในการทำปลาส้ม ปลาร้า และปลาแผ่น 2)เพื่อศึกษาขนาดของปลาที่ใช้ในการขอดเกล็ดปลา 3)เพื่อประดิษฐ์เครื่องขอดเกล็ดปลาจากวัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่นราคาถูก ผลปรากฏว่า 1)เครื่องขอดเกล็ดปลาที่พัฒนาขึ้นทำให้ได้ปลาที่จะใช้ทำปลาส้มได้มากขึ้นในเวลาเท่ากับการใช้มือคือ 10 นาทีได้ปลาที่ขอดเกล็ดแล้วเฉลี่ย 22 ตัวส่วนใช้มือได้เพียง 11 ตัวดังนั้นจึงทำให้งานเสร็จเร็วขึ้น 2)ขนาดของปลาที่ทดสอบมีตั้งแต่ขนาด200กรัมซึ่งจัดเป็นขนาดเล็กสุด ขนาดกลางน้ำหนัก400กรัมและขนาดใหญ่น้ำหนัก500กรัม เครื่องสามารถขอดเกล็ดปลาได้ทุกขนาด 3)การใช้เดือยของสกรูแบบหัวแฉกและสกรูหางเบน สามารถขอดเกล็ดปลาได้ไม่ต่างกัน แต่ปลายแหลมจะมีความคมทำให้เนื้อปลาขาด