การศึกษาความสามารถในการใช้สารสกัดจากกะหล่ำปลีม่วง ในการย้อมสีผนังเซลล์ของแบคทีเรียแกรมบวก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปราณปริยา ปะละ, จิรัชยา แก้วมาลา, เมธาพร ประสพ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ยุวดี แสนทรงสิริ, จิรวัฒน์ วโรภาษ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการศึกษาแบคทีเรียภายใต้กล้องจุลทรรศน์จะมีขั้นตอนของการย้อมสีผนังเซลล์ โดยสีที่ใช้ในย้อมผนังเซลล์แกรมบวกคือ Crystal violet ซึ่งมีสาร Dimethylaniline และ Phosgene และมีความเป็นพิษมาก หากสัมผัสถูกผิวหนังจะก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังไหม้อย่างรุนแรง ทำลายดวงตา และเป็นสารก่อมะเร็ง ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงนำสารสกัดจากกะหล่ำปลีม่วงมาทำการย้อมผนังเซลล์ของแบคทีเรียแกรมบวก การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสามารถของสารสกัดจากกะหล่ำปลีม่วงต่อการย้อมผนังเซลล์ของแบคทีเรียแกรมบวกเมื่อเทียบกับ Crystal violet และศึกษาชนิดของตัวทำละลายในการสกัดสีจากกะหล่ำปลีม่วงที่มีผลต่อการย้อมติดสีของผนังเซลล์ของแบคทีเรียแกรมบวก โดยทำศึกษา การสกัดสารจากกะหล่ำปลีม่วงโดยใช้ตัวทำละลาย 95% Alcohol , 45% Acetic acid และน้ำกลั่น ต่อมาทำการย้อมสีบนผนังเซลล์ของแบคทีเรีย Staphylococcusแ sp. Lactobacillus sp. และ Bacillus sp. ด้วยสารสกัดจากกะหล่ำปลีม่วง และ Crystal violet โดยวิธีการ Gram strain จากนั้นทดสอบความสามารถการติดสีบนผนังเซลล์ของแบคทีเรีย Staphylococcus sp. Lactobacillus sp. และ Bacillus sp. โดยทำการศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ จากนั้นทำการประเมินความเข้มของสีที่ติดผนังเซลล์แบคทีเรียแกรมบวกในรูปแบบของตัวเลขตามระดับความเข้มของสี