วัสดุกันกระแทกจากปอ ใบไผ่และผักตาลปัตรฤาษี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นภัสนันท์ เย็นวัฒนา, จรรยพร บุตรดี, ธนพร จันทะวงค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิริยา ตาสี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทางคณะผู้จัดทำเห็นปัญหาของวัสดุกันกระแทกที่ทำจากพลาสติกที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเห็นความสำคัญของการนำพืชที่หาได้ง่ายในธรรมชาติใกล้ตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยการนำมาทำเป็นวัสดุกันกระแทกเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ย่อยสลายได้ง่าย ทั้งสามชนิดได้แก่ ปอ ใบไผ่ และตาลปัตรฤาษี มาทำเป็นวัสดุกันกระแทกโดยวิธีการนำไปล้างด้วยกลั่นและตากให้แห้ง จากนั้นจึงนำไปสกัดเอาใยในตัวพืชด้วยการต้มในน้ำผสมโซเดียมไฮดรอกไซค์และกรองออกด้วยผ้าขาวบาง นั้นไปขึ้นรูปในแผ่นพิมพ์ และนำไปทดสอบประสิทธิภาพจากปัจจัยที่่กำหนด