การศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อรา Aspergillus flavus ด้วยพลาสติกทองแดงนาโน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กุลธิดา สุเมธาลังการ, จักริน มะทะนิน, เบญญาภา ของงาม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทองเพียร สิงห์ชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อรา Aspergillus flavus ด้วยพลาสติกทองแดงนาโน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อรา Aspergillus flavus ของอนุภาคทองแดงนาโนที่สังเคราะห์ได้ และ 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อรา Aspergillus flavus ของพลาสติกทองแดงนาโน ซึ่งมีวิธีการศึกษาและดำเนินการดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การสังเคราะห์อนุภาคทองแดงนาโนและตรวจสอบสมบัติ โดยสังเคราะห์ด้วยสารละลายต่าง ๆ ดังนี้ CuSO4•5H2O 0.1 M, น้ำแป้งสุก 1.2%, C6H8O6 0.2 M และ NaOH 1.0 M จนได้สารละลายสีเหลืองเข้ม ทิ้งให้ตกตะกอน ล้างตะกอนแล้วนำผงอนุภาคทองแดงนาโนไปตรวจสอบด้วย SEM ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อรา A. flavus ของอนุภาคทองแดงนาโน โดยผสมสารละลายทองแดงนาโนที่ความเข้มข้นต่าง ๆ กับอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ในอัตราส่วน 9:1 จุ่มสปอร์แขวนลอยของเชื้อรา A. Flavus บ่มไว้ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 4 วัน บันทึกข้อมูลโดยวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนีของเชื้อรา A. flavus เปรียบเทียบกับอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ที่ไม่ใส่สารละลายทองแดงนาโนเป็นกรรมวิธีควบคุม ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อรา A. flavus ของพลาสติกทองแดงนาโน โดยนำอนุภาคทองแดงนาโนหลอมรวมกับเม็ดพลาสติก นำไปขึ้นรูปเป็นพลาสติกแรป แล้วดำเนินการศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อรา A. flavus เช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 2 ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางด้านนาโนเทคโนโลยี รวมถึงพัฒนาและต่อยอดการนำอนุภาคทองแดงนาโนที่สังเคราะห์ประยุกต์ใช้โดยหลอมรวมกับเม็ดพลาสติกขึ้นรูปเป็นพลาสติกสำหรับแรปอาหาร เพื่อควบคุมหรือลดการปนเปื้อนของเชื้อรา Aspergillus flavus