การศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus โดยใช้แผ่นฟิล์มไคโตซานผสมแทนนินจากเปลือกเงาะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อารีย์รัตน์ กัณทวงศ์, จิดาภา ก๋าคำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทองเพียร สิงห์ชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ชื่อโครงงาน : การศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus sp. โดยใช้แผ่นฟิล์มไคโตซานผสมแทนนินจากเปลือกเงาะ

ชื่อนักเรียน : นางสาวจิดาภา ก๋าคำ, นางสาวอารีรัตน์ กัณทวงศ์

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา : นางทองเพียร สิงห์ชัย

โรงเรียน : โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

การศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus sp. โดยใช้แผ่นฟิล์มไคโตซานผสม แทนนินจากเปลือกเงาะ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus sp. โดยใช้แผ่นฟิล์มไคโตซานผสมแทนนินจากเปลือกเงาะในอัตราส่วนต่าง ๆ ซึ่งมีวิธีการดำเนินงาน 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การสกัดแทนนินจากเปลือกเงาะ โดยใช้เอทานอล ความเข้มข้น 95 เปอร์เซ็นต์ เป็นตัวทำละลาย

ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมแผ่นฟิล์มไคโตซานการทดสอบคุณสมบัติเชิงกลและทางกายภาพ แบ่งการศึกษาออกเป็น 2.1) การเตรียมแผ่นฟิล์มไคซาน โดยนำแทนนินที่สกัดได้ผสมกับสารละลายไคโตซาน ในอัตราส่วนระหว่างแทนนิน : สารละลายไคซานโดยน้ำหนักต่อปริมาตร ดังนี้ 1:0, 1:0.5, 1:1 และ 1:1.5 แล้วขึ้นรูปแผ่นฟิล์มด้วยเทคนิค Solution casting 2.2) การทดสอบคุณสมบัติเชิงกล โดยเครื่องทดสอบแรงดึงได้ค่าความต้านทานแรงดึงขาดของแผ่นฟิล์มในช่วง…… ขั้นตอนที่ 3 การทดสอบสมบัติทางเคมีกายภาพ มีค่าการละลายอยู่ในช่วงร้อยละ….. ขั้นตอนที่ 4 การศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus sp. การศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้ง ฯ โดยนำแผ่นฟิล์มไคซานนำแบคทีเรียทดสอบที่เตรียมไว้มาเกลี่ยลงบนอาหารเพาะเชื้อ NA จากนั้นนำแผ่นฟิล์มไคโตซานผสมแทนนินจากเปลือกเงาะ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ cork borer เบอร์ 6 วางลงบนผิวหน้าอาหารที่เขียนระบุตำแหน่งไว้โดยชุดควบคุมผลบวก จากนั้นนำไปบ่มในcandle jar ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง แล้ววัดเส้นผ่านศูนย์กลางของโซนยับยั้ง (clear zone) ผลการศึกษา พบว่า แผ่นฟิล์มไคโตซานผสมแทนนินจากเปลือกเงาะ อัตราส่วน 1:0.5 มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโซนยับยั้งสูงสุดเท่ากับ ……… มิลลิเมตร อัตราส่วน 1:1 มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโซนยับยั้งสูงสุดเท่ากับ……… และอัตราส่วน 1:1.5 มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโซนยับยั้งสูงสุดเท่ากับ ……… มิลลิเมตร แสดงให้เห็นว่า แผ่นฟิล์มไคโตซานผสมแทนนินจากเปลือกเงาะประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus sp. และอัตราส่วน........... มีประสิทธิภาพในการยับยั้งฯ มากที่สุด

The antibacterial Staphylococcus activity of chitosan film blended with tannin extracted from rambutan

Ms.Arirat Kanthawong, Ms.Chidapa Kakam

Princess Chulabhorn Science High School Chiang Rai

Supervisor: Mrs.Thongpain Singchai

This study examines the antibacterial Staphylococcus sp. activity of chitosan film blended with tannin extracted from rambutan. This study aimed to investigate the inhibitory effect of chitosan film blended with tannin against Staphylococcus sp. With the following 2 experiments: Experiment 1; The tannin extracted from rambutan by using 95% ethanol as a solvent. Experiment 2; The extracts were tested for their antimicrobial activities against the chitosan film blended with tannin were tested for their antimicrobial activities against Staphylococcus sp. divided into 2.1) Chitosan Film preparation was prepared with chitosan in acetic acid was mixed with tannin extracted from rambutan at the ratio of 1:0.5, 1:1 and 1:1.5 and The film was formed by Solution casting. 2.2) Investigate the inhibitory effects of chitosan film blended with tannin extracted from rambutan against Staphylococcus sp. by using the swab and streaking the NA plate. Then, use the film at a diameter that is the same as cork borer number 6 to dispense discs containing specific antibiotics onto the plate. All plates were incubated at 37 C for 24 hours, after which the inhibition zones were measured. The study showed that chitosan film blended with tannin at the ratio of 1:0.5 exhibited the highest inhibition diameter zone at ... mm, at the ratio of 1:1 exhibited the highest inhibition diameter zone at ... mm and at the ratio of 1:1.5 exhibited the highest inhibition diameter zone at ... mm. That showed chitosan film blended with tannin extracted from rambutan that could inhibit the growth of Staphylococcus sp. And at the ratio of ... And at the ratio of ... have the highest efficiency to inhibit Staphylococcus sp.