การศึกษาชนิดของสีที่มีผลต่อพฤติกรรมการเคลื่อนที่เข้าหาน้ำตาลซูโครสของชันโรง (Tetragonula pagdeni)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สหรัฐ ปานกำเหนิด, ธมลวรรณ อัศวขจรศักดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขุนทอง คล้ายทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาในครั้งนี้มีจุดประสงค์ในการศึกษาการเรียนรู้ การจดจำ และการจำแนกสีของชันโรงขนเงิน (Tetragonula pagdeni) การทดลองครั้งนี้เตรียมแผ่นพลาสติกใสที่มีน้ำตาลทรายขาวความเข้มข้น 50% โดยมวลต่อปริมาตร จากนั้นนำไปวางฐานที่มีความสูง 1 เมตร และห่างจากรังชันโรงเป็นระยะ 5 เมตร เพื่อให้ชันโรงเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้และจดจำแหล่งอาหาร หลังจากชันโรงเกิดการเรียนรู้และจดจำแหล่งอาหารแล้ว ทำการทดสอบการจดจำสีของชันโรงโดยการนำแผ่นสีวางไว้ใต้แผ่นพลาสติกใส หลังจากชันโรงเกิดการเรียนรู้และจดจำแผ่นพลาสติกที่มีสีแล้ว ทำการทดสอบการจำแนกสี โดยการแบ่งแผ่นสีออกเป็นสองทางเลือก เพื่อดูการเข้าหาของชันโรงว่าจะมีพฤติกรรมการเรียนรู้และความสามารถในการจำแนกสี จากการศึกษาพบว่าชันโรงขนเงินสามารถเรียนรู้ จดจำสี และสามารถจำแนกสีได้