ศึกษาการผลิตกระแสไฟฟ้าจากดินป่าชายเลน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนาภา พลเสน, ภัทรียา พรหมณี, กาญจนา กันธาทิพย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรพร กิติยายาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประเทศไทยนั้นมีความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูง จึงทำให้ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ที่มีราคาแพง จึงเป็นที่มาของแนวคิดที่จะศึกษา การผลิตกระแสไฟฟ้าจากดิน เพื่อหาพลังงานทดแทน ที่มีราคาถูกและเป็นพลังงานสะอาด โดยเราจะใช้ดินจากป่าชายเลนที่ต่างบริเวณกันมาศึกษา โดยบริเวณที่เราเลือกได้แก่ กลางแดด ในร่ม ใกล้น้ำ ผสมกับน้ำทะเล โดยเรา ใช้กระบวนการเซลล์ไฟฟ้าเคมีในการผลิตไฟฟ้า โดยจะต่อ แบบ 5 บีกเกอร์ , 3 บีกเกอร์ และ 1 บีกเกอร์ และใช้ ชุดของน้ำทะเล เป็นชุดควบคุม จากการทดลงพบว่า สิ่งที่เป็นสารอิเล็กโทรไลท์นั้นก็คือ น้ำทะเล ไม่ใช่ดิน เราจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง อัตราส่วนของดินกับน้ำทะเล ความ และค่าpH