การเจริญเติบโตของกล้วยหอมทองกับมุมที่เปลี่ยนแปลงไป

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤษฎาภา ประกอบกิจ, นรมน ลิ่มเถาว์, พิณไพเราะ จูดคง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาจรีย์ ชัยเพชร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงลักษณะภายนอกและภายในของกล้วยหอมทองจากมุมที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละสัปดาห์